پایانِ سارکوزی؛ پروازِ فیون – بازهم شگفتی در انتخابات فرانسه

L’idéale français vs The American Dream
03 , November , 2016
پایانِ سارکوزی؛ پروازِ فیون – بازهم شگفتی در انتخابات فرانسه
22 , November , 2016