حزبِ جبهه‌ای / تقدیم به کنگره‌ی اتحاد ملت

در جست‌وجوی فهمِ جنگِ قدرت / نگاهی به رمان گلف روی باروت
15 , August , 2015
کلیشه‌های گردن‌کلفت
23 , August , 2015