در جست‌وجوی فهمِ جنگِ قدرت / نگاهی به رمان گلف روی باروت