03 , February , 2017

میزِ ژان-پل سارتر

در تحریریهٔ لیبراسیون، افسانه‌ای دهان به دهان و سینه به سینه دربارهٔ میزی که آن وسط می‌بینید می‌چرخد. می‌گویند این اولین میزی است که ژان-پل سارتر وقتی لیبراسیون را راه انداخته خریده و روی همان کار می‌کرده است. البته هیچکس نمی‌تواند صحتِ این روایت را رد یا تایید کند. دیروز […]
16 , May , 2016

عملیاتِ ناموفقِ اولاند

چند روز پیش به نشستی با حضور فرانسوا اولاند رئیسِ جمهوریِ فرانسه دعوت شده بودم. موضوع نشست «چپ و قدرت» بود. در دو پنل مجزا به بررسی ۱- عملکرد تاریخی و ۲- نگاه فلسفیِ چپ (و در واقع سوسیالیسم) به امر قدرت و حکومت در فرانسه پرداختند و سپس به […]
03 , February , 2017

میزِ ژان-پل سارتر

در تحریریهٔ لیبراسیون، افسانه‌ای دهان به دهان و سینه به سینه دربارهٔ میزی که آن وسط می‌بینید می‌چرخد. می‌گویند این اولین میزی است که ژان-پل سارتر وقتی لیبراسیون را راه انداخته خریده و روی همان کار می‌کرده است. البته هیچکس نمی‌تواند صحتِ این روایت را رد یا تایید کند. دیروز […]
16 , May , 2016

عملیاتِ ناموفقِ اولاند

چند روز پیش به نشستی با حضور فرانسوا اولاند رئیسِ جمهوریِ فرانسه دعوت شده بودم. موضوع نشست «چپ و قدرت» بود. در دو پنل مجزا به بررسی ۱- عملکرد تاریخی و ۲- نگاه فلسفیِ چپ (و در واقع سوسیالیسم) به امر قدرت و حکومت در فرانسه پرداختند و سپس به […]