تاکسی ایرانشهر – مسافر اول – حمزه غالبی : مسئله‌های ما