بحران‌ها عمیق‌اند، اما آتشی زیر خاکستر نیست

بحران‌ها عمیق‌اند، اما آتشی زیر خاکستر نیست
30 , November , 2018
Dieu n’a pas besoin d’aide
08 , December , 2018