آیا اروپایی‌ها می‌توانند به شعارهایشان علیه آمریکا عمل کنند ؟

«رابطهٔ احساسی» در برابر «رابطهٔ معقول» – معرفی سریال «این ما است» ـ
01 , April , 2018
آیا اروپایی‌ها می‌توانند به شعارهایشان علیه آمریکا عمل کنند ؟
21 , May , 2018