آیا اروپایی‌ها می‌توانند به شعارهایشان علیه آمریکا عمل کنند ؟