آیا اروپایی‌ها می‌توانند به شعارهایشان علیه آمریکا عمل کنند ؟

آیا اروپایی‌ها می‌توانند به شعارهایشان علیه آمریکا عمل کنند ؟
20 , May , 2018
چگونه نقطه ضعف اروپا میتواند به برگ برندۀ ایران تبدیل شود ؟
14 , June , 2018