«رابطهٔ احساسی» در برابر «رابطهٔ معقول» – معرفی سریال «این ما است» ـ