روحانی اشتباه سوسیالیست‌های اروپایی را تکرار نکند

ماکرون و لوپن در مرحلهٔ دوم – صفحهٔ ویژهٔ انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه
23 , April , 2017
روحانی اشتباه سوسیالیست‌های اروپایی را تکرار نکند
07 , May , 2017