امانوئل ماکرون شانس اول ریاست‌جمهوری فرانسه کیست؟

امانوئل ماکرون شانس اول ریاست‌جمهوری فرانسه کیست
16 , April , 2017
ماکرون و لوپن در مرحلهٔ دوم – صفحهٔ ویژهٔ انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه
23 , April , 2017