کنفرانس «ایران : میراث انقلاب» / تصویر وارونه در غرب