عدالت در حق دیگری، صدقه‌ای‌ست در حق ما

آیا فرانسه راست‌تر شده است؟
30 , November , 2016
عدالت در حق دیگری، صدقه‌ای‌ست در حق ما
31 , December , 2016