عدالت در حق دیگری، صدقه‌ای‌ست در حق ما

عدالت در حق دیگری، صدقه‌ای‌ست در حق ما
30 , December , 2016
غربستان، بسوی دنیای واقعیِ غیرواقعی
04 , January , 2017