آیا فرانسه راست‌تر شده است؟

فرانسوا فیون، شانس اول ریاست جمهوری فرانسه کیست؟
28 , November , 2016
آیا فرانسه راست‌تر شده است؟
30 , November , 2016

Discover more from Rooh Savar

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading