فصل چهارم خانه‌ی پوشالی؛ پیوندی نابودگر علیه طبقه‌ی اشراف