آفتی بنامِ «چاره‌ای نداریم» – دو نمونهٔ تبلیغاتی مثبتِ منفی