روز پنجمِ مدرسه ؛ مهارتِ مناظره

مردم به گاف‌های سیاست‌مداران عادت کرده‌اند
02 , November , 2015
مصاحبه‌ی تصادفی
03 , November , 2015