قهرمانانِ قلیان به دست / یادداشت وارده از محمد حسن شهسواری