تو از کجا دوباره شوت خواهی زد؟ ‌| شعری برای مارادونا و میرحسین