فصل سوم خانه‌ی پوشالی؛ گذار از فاز بَرره‌ای به فاز زناشویی