بدون ارزش مگر می‌شود؟ / نقدی بر حجاریان – بخش پایانی