آگاهی به فردیت برضد فردگرایی؛ وقتی داستایفسکی انقلاب روسیه را [ناآگاهانه] پیشبینی می‌کند

دو جوان ۳۷ ساله، وزیران اقتصاد و آموزش ملی فرانسه شدند
30 , August , 2014
Internet « dans la poche des enfants » : un conflit majeur entre le Guide suprême et le Président en Iran
24 , September , 2014

Discover more from Rooh Savar

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading