دو جوان ۳۷ ساله، وزیران اقتصاد و آموزش ملی فرانسه شدند