فروشنده‌ی الجزایری در برابر فروشنده‌ی فرانسوی

آیا وسوسه‌ی خلاصه و جویده-نویسی پدیده‌ای جدید است؟ آیا خوب است؟
24 , June , 2014
Paris pour Gaza
18 , July , 2014

Discover more from Rooh Savar

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading