آیا وسوسه‌ی خلاصه و جویده-نویسی پدیده‌ای جدید است؟ آیا خوب است؟

«تمام شلتاقهای حکومتِ وحشت به بهانه‌ی غم تامین آرامش مردم صورت می‌گیرد» لئون تولستوی | سه‌شنبه‌های کتاب
15 , June , 2014
فروشنده‌ی الجزایری در برابر فروشنده‌ی فرانسوی
28 , June , 2014

Discover more from Rooh Savar

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading