هنوز هم «روحانی یادت باشه» / پاسخی به منتقدانِ منتقدانِ روحانی