روانِ پریشیده‌ی برشی از یک نسل / درباره‌ی فرهاد جعفری (یادداشت وارده) ـ

اقتدارگراهای تحصیلکرده / یا وقتی سبک زندگی فردی‌مان با پروژه‌ی سیاسی‌مان در تضاد است
07 , March , 2014
آیا علم تجربی می‌تواند بگوید چه چیزی اخلاقی است؟
16 , March , 2014

Discover more from Rooh Savar

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading