آیا علم تجربی می‌تواند بگوید چه چیزی اخلاقی است؟

روانِ پریشیده‌ی برشی از یک نسل / درباره‌ی فرهاد جعفری (یادداشت وارده) ـ
14 , March , 2014
ترس و شُک بزرگ در انتخابات محلی فرانسه / چرخشِ راست به چپ و چپ به راست
26 , March , 2014

Discover more from Rooh Savar

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading