جوان باش و اعتراض کن

نسل جدید میلیاردرها – ۱۳۹۲
25 , January , 2014
ظهور طبقه اجتماعی جدید، نامنسجم و ناپایدار به وسعتِ ما
04 , February , 2014