اول حسابت با میرحسین را صاف کن، بعد از روحانی درخواست مناظره کن!