انتقاد از حرف‌های رییس‌جمهور -۱ «پس شفافیت چه می‌شود؟»