انتقاد از حرف‌های رییس‌جمهور -۱ «پس شفافیت چه می‌شود؟»

موسیقی پس از ۸۸ – ۱۳۹۲
25 , November , 2013
اول حسابت با میرحسین را صاف کن، بعد از روحانی درخواست مناظره کن!
03 , December , 2013