تلخ اما واقعی:‌ نظام اجتماعی در آمریکا به مجرم و زندانی نیاز دارد

آن جمله‌ای که از یادم رفته است
06 , August , 2013
از چشمانت که فریب‌ناک | برگردان بخشی از شعر شارل بودلر
16 , August , 2013

Discover more from Rooh Savar

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading