از چشمانت که فریب‌ناک | برگردان بخشی از شعر شارل بودلر

تلخ اما واقعی:‌ نظام اجتماعی در آمریکا به مجرم و زندانی نیاز دارد
07 , August , 2013
آيا “شعر” برهان قاطع است؟!
31 , August , 2013

Discover more from Rooh Savar

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading