از چشمانت که فریب‌ناک | برگردان بخشی از شعر شارل بودلر

تلخ اما واقعی:‌ نظام اجتماعی در آمریکا به مجرم و زندانی نیاز دارد
07 , August , 2013
آيا “شعر” برهان قاطع است؟!
31 , August , 2013