چرا راحت ترجمه نمی‌کنیم؟

رد پای ماندگارِ بهشتی
29 , June , 2013
حتی گالیور هم به کودکیِ ما رحم نکرد!
19 , July , 2013