مناظره نبود؛ نامزدها را بازجوییِ تحقیرآمیز کردند

مـوسـیقی پس از ۸۸ | پـیش شـماره
28 , May , 2013
برای ارزیابی اعراض‌ها رفته بودیم که…
01 , June , 2013

Discover more from Rooh Savar

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading