رمزگشایی پیام‌های پیشاانتخاباتی آیت‌الله خامنه‌ای

ما سرافرازیم و اونا پشیمان
08 , June , 2013
دلم یک خرد جمعی مصلحانه می‌خواهد
09 , June , 2013