نـابـودیِ سـامـان‌مـندِ انسـانیـت

سه قطبیِ انتخابات و سرچشمه‌های قدرتشان
05 , May , 2013
تصـویرِ بـدریخـتی که خـوش‌ریـخت می‌بیـنیـمش
11 , May , 2013