چـگـونه آمـدنِ خـاتـمی مـهم است، نـه آمـدنـش!

همه برای یکی…
11 , March , 2013
زایـشِ کنـشـگـرِ «سـیـاسـت» / برای زادروز اکبـر امیـنی
01 , April , 2013

Discover more from Rooh Savar

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading