دربارۀ یادداشتِ حمزه غالبی

آنکه بیننده است؛ آنکه کننده است
28 , January , 2013
فوکو خوانی
03 , February , 2013