اعتراف گیرنده به اعتراف گر نیازمند است؛ همچون شکارچی به شکار