اعتراف گیرنده به اعتراف گر نیازمند است؛ همچون شکارچی به شکار

می‌خواهم مُحـرم بروم یـزد سینه بزنم
14 , December , 2012
واکاویِ سریال لاست “۱”؛ رهبرِ خوب کیست؟
25 , December , 2012