صف های اهدای خون، تظاهرات انسانی-اعتراضی است

سوسن شریعتی دربارۀ پدرش می گوید
03 , August , 2012
حماسهء آذربایجان، سندِ زنده بودنِ یک جنبش
15 , August , 2012