زندانی در يک جامعه…

بازتولید استبداد رضاشاهی فقط با جایگزینیِ یک واژه
18 , June , 2012
هدف ورشکستگی نانوایی‌ها نیست. هدف نمایش اعتراض است
22 , June , 2012