نادر و سیمین، امیدِ شکستۀ ما را بند زدند

گوگوش، دوباره شخصِ اولِ خانه های ایرانی هاست
26 , December , 2011
برای تولدِ من و ندا
23 , January , 2012

Discover more from Rooh Savar

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading