تراژدی ما

un jeune Palestinien tué lors de la commémoiration de la “Nakba”
15 , May , 2011
استاتوس قشنگ احمد پورنجاتى در فيسبوك اش
16 , May , 2011