پیکرِ «میراسماعیل» از «جمهوری اسلامی» جاندار تر بود