هنرمندان به استثمار کارگران اعتراض کردند. از ایرانی ها خبری نیست اما

پیکرِ «میراسماعیل» از «جمهوری اسلامی» جاندار تر بود
01 , April , 2011
از رنجی که می برند، (برای کارگران و زحمت کشان)ـ
24 , April , 2011

Discover more from Rooh Savar

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading