هنرمندان به استثمار کارگران اعتراض کردند. از ایرانی ها خبری نیست اما