کجایی پس رفیق!؟

دوستانی که خانواده بودند
12 , November , 2010
چطور دوستش دارم!؟
21 , November , 2010