تاجزاده؛ کسی که افکار ما را فریاد می زند

نخستین یادداشت تصویری/ میدان سوربن
01 , September , 2010
دوستی، پول، صداقت
21 , September , 2010