رفتنِ من سیاسی بود؟

وقتی همیشه اقلیت باشی
19 , June , 2010
سیاسی بودن! جواب نامه ی اول
22 , June , 2010